Privacy

Uw privacy is voor de Koninklijke Marechaussee van groot belang. Op deze pagina vindt u informatie over hoe de Marechaussee omgaat met uw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens op deze website?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op Marechaussee.nl voor:

  • Statistieken sitebezoek (traffic)
  • Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht).

Defensie maakt gebruik van een AVG-verwerkingenregister. Hierin staat een korte beschrijving van:

  • de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • waarvoor die gegevens zijn verzameld;
  • wat er met de gegevens wordt gedaan;
  • wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Waarom vragen we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw verzoek te kunnen voldoen. We vragen daarvoor zo min mogelijk persoonsgegevens. Voor de statistieken sitebezoek zijn deze gegevens geanonimiseerd.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Onze eigen medewerkers behandelen uw vraag, klacht of verzoek. We delen uw gegevens niet met derden.

Wat zijn uw privacyrechten?

Informatie over uw privacyrechten vindt u op de pagina privacyrechten.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zodra wij uw vraag, klacht of verzoek hebben beantwoord of uw aanmelding, machtiging of inschrijving hebben verwerkt, verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze systemen. Voor de afhandeling van vragen, klachten en verzoeken geldt voor Woo-verzoeken een termijn van 10 jaar. Voor bezwaar en beroep en  klachten is dit ook 10 jaar. Zie voor meer informatie de Selectielijst Defensie. Voor het inschrijven op Defensiemagazines geldt dat uw gegevens behouden blijven totdat u de inschrijving beëindigt. 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Defensie heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Dit is uitgewerkt in het Defensiebeveiligingsbeleid.

Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale Defensieopdrachten voldoen aan de Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019).

Persoonsgegevens wel gebruiken voor opsporing

De Koninklijke Marechaussee kan persoonsgegevens doorgeven voor opsporing als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Defensie heeft een zelfstandig toezichthouder die toeziet op het correct verwerken van persoonsgegevens. Volgens de wetten en normen die daarvoor gelden. Deze Functionaris voor Gegevensbescherming heeft bevoegdheden zoals:

  • vragen om inlichtingen;
  • inzage in alle stukken;
  • toegang tot alle locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt.

De Functionaris voor Gegevensbescherming gaat ook over het AVG-verwerkingenregister. Dat is het register waarin de meldingen van registraties (verwerkingen van persoonsgegevens) bij Defensie worden opgenomen. De functionaris heeft géén toezichtsbevoegdheden voor de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Contact

Heeft u een klacht?

Op de pagina Klacht gebruik persoonsgegevens leest u hoe u een klacht kunt indienen. 

Gedetailleerde informatie

In aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG, heeft Defensie de AVG uitgewerkt in 2 regelingen: de Regeling AVG Defensie en de Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties. Bovenaan deze pagina staan de privacy statements per onderwerp.