Self Service Passport Control

Dit privacy statement legt uit hoe de Koninklijke Marechaussee uw persoonsgegevens verwerkt indien u ervoor kiest om gebruik te maken van Self Service Passport Control (SSPC). Met het SSPC-systeem kunnen reizigers de grens passeren door middel van gezichtsherkenning. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op de gegevensverwerkingen in het SSPC-systeem van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijkheid

De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de uitvoer van grenscontrole in Nederland. De Koninklijke Marechaussee staat daarbij onder beheer van het Ministerie van Defensie en onder gezag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Ministers van Defensie en Justitie en Veiligheid zijn daardoor gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens grenscontrole in Nederland.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De Koninklijke Marechaussee verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de automatische paspoortcontrole:

  • Biometrische persoonsgegevens (dit betreft altijd een pasfoto uit reisdocument en een live gezichtsfoto. Na livegang van het Entry Exit System (EES) kunnen daarnaast van niet-visumplichtige onderdanen van derde landen en houders van een FTD-paspoort ook vingerafdrukken worden verwerkt).
  • Persoonsgegevens uit het reisdocument (volledige naam, geboortedatum en –plaats, nationaliteit, geslacht, lengte, handtekening, documentkenmerk, BSN of vergelijkbaar persoonsnummer, land van uitgifte, geldigheidsdatum).

Met welke wettelijke grondslag en hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens?

U verstrekt uw persoonsgegevens aan de Koninklijke Marechaussee in de SSPC eGates, alleen indien u daarvoor vrijwillig kiest. Indien u geen biometrische persoonsgegevens wenst te verstrekken, kunt u ervoor kiezen de grens te passeren via de manuele grenscontrole zonder gezichtsherkenning. De overige persoonsgegevens zullen daar evengoed moeten worden verstrekt.

Indien u kiest voor grenspassage via SSPC, worden uw persoonsgegevens verwerkt vanwege noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van (zwaarwegend) algemeen belang, namelijk het uitvoeren van de grenscontrole zoals deze aan de Koninklijke Marechaussee is opgedragen in artikel 4 lid 1 sub f Politiewet 2012, artikel 46 lid 1 sub a Vreemdelingenwet 2000 en artikel 8 Schengengrenscode.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

In SSPC zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor grenscontrole door middel van gezichtsherkenning. Een algoritme vergelijkt een live gezichtsfoto met de foto in uw reisdocument om uw identiteit te verifiëren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor alle reguliere grenscontrole, zoals verplicht is in de Schengengrenscode. Daaronder valt het verifiëren van de authenticiteit en geldigheid van uw reisdocument, alsmede het nagaan van de nationale en Europese politiedatabanken.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, geleased of voor enig ander commercieel doeleinde gebruikt.  Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij zulks is verplicht of toegestaan door relevante wettelijke voorschriften.

Hoe en hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De Koninklijke Marechaussee heeft gepaste en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Er wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerd beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke, informationele en personele beveiligingsmaatregelen. Het geheel aan beveiligingsmaatregelen is uitgewerkt in het Defensie Beveiligingsbeleid.

Uw persoonsgegevens worden voor maximaal 24 uur bewaard nadat u de grens heeft gepasseerd, waarna deze zullen worden vernietigd.

Alleen wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van strafvorderlijk onderzoek of enige andere politietaak, zullen uw persoonsgegevens langer dan 24 uur worden bewaard. De Wet Politiegegevens is op die gegevensverwerkingen van toepassing, in plaats van de AVG.

Bij hoge uitzondering worden tevens persoonsgegevens uit SSPC voor een langere periode dan 24 uur bewaard, ten behoeve van onderzoek ter controle van een correcte en ethische werking van het algoritme in het systeem. Dit betreft dan alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor dergelijk onderzoek. Bovendien blijven deze onderhevig aan de beveiligingsmaatregelen van het Defensie Beveiligingsbeleid en worden de persoonsgegevens alsnog zo spoedig mogelijk vernietigd.

Verwerkers

Persoonsgegevens in SSPC kunnen door de onderstaande organisaties worden verwerkt ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee. Met deze organisaties zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten die hen ertoe verplichten zich te houden aan de voorwaarden van de Koninklijke Marechaussee conform dit Privacy Statement.

  • Schiphol Nederland B.V. (verwerker)
  • Vision-Box Soluçoes de Visao por Computador, S.A. (sub-verwerker & leverancier)

Wat zijn uw rechten?

De Koninklijke Marechaussee wenst u volledig op de hoogte te stellen van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Elke reiziger heeft de volgende rechten:

  • Het recht op inzage/verstrekking. U heeft recht om te verzoeken om afschriften van uw persoonsgegevens.
  • Het recht op rectificatie. U heeft recht om te verzoeken om wijziging van persoonsgegevens die volgens u onjuist of onvolledig zijn.
  • Het recht op vernietiging. U heeft recht om te verzoeken om vernietiging van uw persoonsgegevens. Dit verzoek zal alleen worden gehonoreerd als de persoonsgegevens onrechtmatig of ten onrechte zijn verkregen of indien de bewaartermijn is verstreken.
  • Het recht op beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Dit verzoek zal alleen worden gehonoreerd als de persoonsgegevens onrechtmatig of ten onrechte zijn verkregen.
  • Het recht op bezwaar. U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Dit verzoek zal alleen worden gehonoreerd als de persoonsgegevens onrechtmatig of ten onrechte zijn verkregen.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacy statement, over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een beroep wilt doen op voornoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande website of postadres. De AVG geeft ons een termijn van een maand, onder voorwaarden te verlengen met nogmaals twee maanden, om te reageren op uw verzoeken.

marechaussee.nl/privacy

Postadres:

Ministerie van Defensie
Koninklijke Marechaussee
AVG-coördinator
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Klachten toezichthouder

Indien u een klacht in wenst te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens of van mening bent dat de Koninklijke Marechaussee een verzoek daarover niet correct heeft afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Postadres:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Dit statement is voor het laatst bijgewerkt op 16-04-2024.