Uw persoonsgegevens bij de Marechaussee

Wilt u weten welke persoonsgegevens de Koninklijke Marechaussee van u heeft en of u deze kunt raadplegen, laten aanpassen of verwijderen? Dan kunt u dit aangeven.

Voor persoonsgegevens die te maken hebben met grensbewaking en vreemdelingen geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gebruik daarvoor het formulier op de pagina Privacyrechten persoonsgegevens van het Ministerie van Defensie.

Als het om persoonsgegevens gaat die te maken hebben met de politietaken van de Marechaussee geldt de Wet politiegegevens (Wpg). Daarvoor kunt u het formulier onderaan deze pagina gebruiken.

Politietaken die onder de Wpg vallen

De politietaken van de Marechaussee staan als volgt opgesomd in de Wpg:

  • Het waken over de veiligheid van de leden van het koninklijk huis, in samenwerking met andere daartoe aangewezen organen;
  • De uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere strijdkrachten, alsmede internationale militaire hoofdkwartieren, en ten aanzien van tot die strijdkrachten en hoofdkwartieren behorende personen;
  • De uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op de andere door Onze Minister en Onze Minister van Defensie aangewezen luchtvaartterreinen, alsmede de beveiliging van de burgerluchtvaart;
  • De verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie krachtens de Politiewet 2012, daaronder begrepen de assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit;
  • De uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze Minister van Defensie, op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen, alsmede op het terrein van de ambtswoning van Onze Minister-President;
  • De bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
  • Het in opdracht van Onze Minister en Onze Minister van Defensie ten behoeve van De Nederlandsche Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden.

Meer informatie: Wet politiegegevens (Wpg).

Beroep op privacyrecht Wet politiegegevens

Contactvoorkeur(verplicht)
Op welk WPG-recht doet u een beroep?(verplicht)
Van wie vraagt u persoonsgegevens op?(verplicht)
Vul hier het werknemer-id of registratienummer in van degene van wie u de persoonsgegevens opvraagt. Wanneer niet bekend vult u in: geboortedatum.
We vragen dit zodat uw verzoek bij de juiste behandelaar terecht komt. Dit versnelt uw verzoek.
Stuur in alle gevallen een kopie van uw eigen legitimatiebewijs mee.
Stuur bij persoonsgegevens van een ander altijd een ondertekende machtiging mee van die ander.
Stuur bij persoonsgegevens van een ander altijd een kopie van het legitimatiebewijs van die ander mee.
Wanneer nodig kunt u hier extra informatie toevoegen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Koninklijke Marechaussee gebruikt uw persoonsgegevens om uw verzoek te behandelen. Koninklijke Marechaussee houdt bij wie, wanneer welke rechten heeft ingeroepen. Na toetsing worden de meegestuurde legitimatiebewijzen vernietigd. Uw informatie delen we wanneer nodig met anderen.

Akkoordverklaring(verplicht)